LASTEAED KUREKELL

Õppetegevus

Lasteaial on oma õppekava, mis on aluseks õppe- ja kasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel.

Õppe- ja kasvatusprotsessis lähtutakse järgmistest valdkondadest:

 1. Mina ja keskkond
 2. Keel ja kõne
 3. Matemaatika
 4. Kunst
 5. Muusika
 6. Liikumine

Süvaõpetuslikud suunad:

 • Tervisekasvatus
 • Loodusõpetus
 • Kodulugu

Valdkondi läbivad ning õppe- ja kasvatustegevusi lõimivad järgmised tegevused:

 1. Vaatlemine ja uurimine
 2. Kuulamine ja kõnelemine
 3. Võrdlemine ja arvutamine
 4. Lugemine ja kirjutamine
 5. Kunstitegevused
 6. Muusikategevused
 7. Liikumistegevused

Nädala jooksul toimuvate tegevuste läbiviimisel kasutatakse kõiki tegevusliike.
Lasteaia õppekavaga on võimalik tutvuda lasteaias.

Meist
Lapsevanemale
Õppetöö
TEL
Dokumentatsioon
Meie tegemised Kontakt