IISAKU LASTEAED KUREKELL

KODUKORD

 

1. ÜLDSÄTTED

 1.1. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise infovahetuse ja koostöö edendamiseks.
1.2. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.3. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 1.4. Lasteaia kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel, www.eliis.ee keskkonnas ning on paberkandjal kättesaadav rühmades.
1.5. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse-, pere- ja lasteaia personali koostöö. Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, pidudele, lahtiste uste päevadele, näitustele.

 2. INFOVAHETUS
 2.1. Lasteaia infokanalid on: veebileht www.eliis.ee; lasteaia koduleht www.kurekell.ee; rühmade elektronposti aadressid; rühmades asuvad infotahvlid ning telefonid.
2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lapse rühma perekonna kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teatada sellest rühma õpetajatele.
 2.3. Andmete andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist asutusesisesteks toiminguteks ning edastada Alutaguse Vallavalitsuse finantsteenistusele finantstoimingute tarbeks.
 2.4. Lapsi, peresid ja töötajaid puudutavaid andmeid töötleb lasteaed vastavalt andmekaitse seadusele.
2.5. Lasteaias pildistatakse või filmitakse lapsi õppekasvatustegevuse käigus   vanemate teadmisel. Pildid ja filmid on asutusesiseseks kasutamiseks rühmades ning e-lasteaia keskkonnas. Vanem, kes ei soovi oma lapse jäädvustamist, teatab sellest kirjalikult lasteaia direktorile. Pilte ja videoid tohib kajastada ajakirjanduses ja meedias ainult sel juhul, kui on selleks olemas eelnevalt saadud luba töötajalt või lapsevanemalt.
 2.6. Rühma lastevanemate koosolekud toimuvad vähemalt kord õppeaasta jooksul. Koosolekud protokollitakse ning need on asutusesiseseks kasutamiseks.
 
3. LASTEAIA TÖÖAEG
3.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00 ning suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
3.2. Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
 4. LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE JA PUUDUMINE
 4.1. Soovitav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid hiljemalt kella 8.45-ks, kell 9.00 algavad õppe- ja kasvatustegevused.
4.2. Laps tuleb hommikul lasteaeda ja õhtul läheb lasteaiast koos lapsevanema või lapsevanema poolt kirjalikult volitatud isikuga. Lapsevanem (või vanema poolt kirjalikult volitatud isik) annab lapse isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile.
4.3. Lastele palume järele tulla hiljemalt 17.45, sest asjade kokkupanek ja riietumine võtab samuti aega. Palun ärge lahkuge õpetajale teatamata!
4.4. Rühmatöötajad ei anna kojuminekuks last üle alaealisele, võõrale või ebakaines olekus isikule.
4.5. Eriolukordades, kus lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
4.6. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat telefoni või Eliis.ee keskkonna kaudu enne kella 10.00 lapse haigestumisest, puudumisest ja puudunud lapse järgmisel päeval lasteaeda tulekust.
4.7. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat peale lasteaia sulgemist. Samal ajal püüab töötaja lapsevanemaga kontakti saada telefoni teel ning teavitab direktorit olukorrast. Kui perega kontakti ei saada, teavitatakse olukorrast valla lastekaitse töötajat ja politseid.
 
 5. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
 5.1. Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last vastu ei võeta.
5.2. Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
5.3. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
5.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
5.5. Päeva jooksul haigestunud lapsest teavitab rühmatöötaja vanemat telefoni teel. Haigestunud laps viiakse koju. 
5.6. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni antakse lapsele esmast abi.
5.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest peab lapsevanem teavitama rühma töötajat esimesel võimalusel.
5.8. Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse teistest lastest ja tagatakse järelevalve. Lapsevanemaid teavitatakse nakkushaiguse juhtumist.
5.9. Nakkushaiguste perioodil rakendatakse lasteaias eri koristus- ja puhastuskorda, järgides Terviseameti juhiseid.
5.10. Vastavalt tegevuskavas kehtestatud päevakavale on lastel kell 13.00-15-00 lõunauinak. Vanemas aiarühmas võimaldatakse lapsel, kes pole uinunud, varem voodist välja tulla ja vaikselt teises ruumis tegutseda.
 
 6. LAPSE RIIETUS
6.1. Lapsel on rühmas olemas siseriided ja -jalatsid, eraldi lapse nimega varustatud riidest kotis võimlemisriided, pakk pabertaskurätikuid, kamm, magamisriided, vajadusel puhas vahetuspesu, tüdrukutel juuksekumm.
6.2. Jalatsid peavad püsima kindlalt jalas ning olema libisemiskindla tallaga, et vähendada komistamise- ja kukkumisohtu.
6.3. Lapse riided ja jalanõud on soovitavalt märgistatud lapse nimega, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist. Markeerimata kaotsiläinud esemete eest lasteaed ei vastuta!
6.4. Lapse toa- ja õueriided võimaldavad aktiivselt tegutseda ning võivad määrduda.
6.5. Magamisriided viiakse koju igal reedel ja tuuakse tagasi pestuna esmaspäeval.
6.6. Lapsel on rühma garderoobis oma kapp, mida lapsevanem igapäevaselt korras hoiab.
6.7. Lapse isiklike asjade toomiseks-viimiseks on vajalik eraldi kott.
6.8. Lapsel peab olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega õueriietus ja suve- perioodil on vajalik peakate.
6.9. Laste riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jm ohtlikke detaile. Tõmblukud riietel ja jalatsitel on terved ja kergelt töötavad, nii et laps saab neid ise sulgeda ja avada. Kaelakettide kandmine on keelatud.
6.10. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete (nt nooremate või vanemate õdede-vendade) käitumine ei häiriks esinejaid. 
 
7. MÄNG JA ÕUESOLEK
7.1. Kodust kaasa võetud mänguasjade eest vastutab lapsevanem.
7.2. Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas, vastavalt päevakavale. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui -20°C tuulekülma puhul ja madalama kui -15°C õhutemperatuuri puhul ei viida lapsi õue või lühendatakse õuesoleku aega 20 minutini. Alla kolme aasta vanuseid lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.
7.3. Kelkude, suuskade toomise ja viimise eest vastutab lapsevanem. Iga kelk peab olema tähistatud lapse nimega. Jalgratastega sõitmine ei ole lasteaiahoovil lubatud vastavate tingimuste puudumise tõttu. Lasteaeda jalgrattaga sõitvad lapsed pargivad päevaks rattad vastavasse parklasse. Lasteaed ei vastuta rataste ja kelkude hoiu ja katkiminemise eest.
 
8. KULUDE KATMINE
8.1. Lasteaia tasud on: a) Alutaguse Vallavolikogu määrusega kehtestatud kohatasu;
b) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidukulu päevamaksumus.
8.2 Alutaguse valla lasteaedade nimekirjas olevate laste vanemad on vabastatud toiduraha maksmisest. Toiduraha maksumus tasutakse Alutaguse valla eelarvest.
8.3. Vanemal on kohustus koheselt teavitada lasteaeda lapse puudumisest. Mitteteatamise korral tuleb vanemal tasuda toidupäeva maksumus alates teisest puudutud päevast.
 
8.4. Lapsevanem tasub õigeaegselt (arvel märgitud kuupäevaks) lapse osalustasu Alutaguse Vallavalitsuse  raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.
8.5. Muude kulude (teatripiletid, bussisõidud vms.) katmise korra ja summa otsustab rühma laste vanemate koosolek.
9. TURVALISUSE TAGAMINE
9.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
9.2.Lasteaias on võimlemis- ja mänguvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. Mänguvahendite ohutuse tagamiseks viiakse pidaja poolt läbi järelevalve.
9.3. Lasteaia õueala on piiratud võrkaiaga, mille  värav laste turvalisuse huvides täiskasvanu poolt alati suletakse riiviga.
9.4. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks täiskasvanu.
9.5. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 
9.6.   Lasteaias toimuvatesse huviringidesse võtab lapse ja saadab tagasi rühma huviringi juhendaja. Väljaspool lasteaeda toimuvatesse huviringidesse viib lapse lapsevanem. Huviringidesse puutuvates küsimustes suhtleb lapsevanem ringijuhendajatega.
9.7. Töökorraldusega on tagatud, et rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
9.8. Õppekäigu ajal väljaspool lasteaia territooriumi tagatakse, et iga kümne lapse kohta aiarühmas ja iga kaheksa lapse kohta sõimerühmas on üks täiskasvanu, kes kõik kannavad helkurveste.
9.9. Laste õppekäigul transpordiga vastutab laste veoks tellitud transpordi sõiduki tehniliste nõuete vastavuse eest transpordifirma.
9.10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va korrashoiu- ja hooldustöödega seotud liiklusvahendid, kellel on vastav luba.
9.11. Lasteaias pole lastel lubatud kasutada kaasa võetud mobiil- või nutiseadmeid.
9.12. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise korda reguleerib lasteaia Hädaolukorra tegutsemise plaan, dokument on asutusesiseseks kasutamiseks.
9.13. Lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Olukorrad lahendatakse kriisimeeskonna poolt vastavalt Hädaolukorras tegutsemise plaanile.
 
10. MUUD
10.1 Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid.
10.2 Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel, rühmaõpetajaga konsulteerides. Lapsevanem ei ole teise lapse noomija ega karistaja.